• ISSN 1008-505X
  • CN 11-3996/S
  • Total Visitors:
  • Visitors of Today:

column
Cover
2023, 29(10)
Abstract
Effects of continuous replacing equal amount of chemical fertilizer nutrients with rice straw and straw biochar on rice yield and nitrogen use efficiency in cold region
LIU Ya-xian, AN Ning, WU Zheng-chao, YANG Jin-feng, HAN Wei, HAN Xiao-ri
2023, 29(10):1771-1782. DOI:10.11674/zwyf.2023131
Abstract FullText HTML PDF
Effects of zinc biofortification fertilizer on zinc content and bioavailability of brown rice
LIU Xiao-hang, WANG Zhang-min, NIU Shan-shan, SONG Jia-ping, ZHANG Ze-zhou, LIU Zhi-kui, PANG Min, YIN Xue-bin
2023, 29(10):1783-1793. DOI:10.11674/zwyf.2023064
Abstract FullText HTML PDF
Red soil N2O emission difference caused by fertilizers and other factors at the key growth stages of maize
SONG Yi, ZHANG Lu, HAN Tian-fu, SHEN Zhe, LI Ji-wen, LI Dong-chu, MENG Hong-qi, Ntagisanimana Gilbert, ZHANG Hui-min
2023, 29(10):1794-1804. DOI:10.11674/zwyf.2023082
Abstract FullText HTML PDF
Foliar application of urea ammonium nitrate increases summer maize yield and reduces nitrogen input and soil nitrogen surplus
LI Zhi-hua, MA Zhen-tao, GAO Lan, REN Bai-zhao, ZHAO Bin, LIU Peng, REN Hao, ZHANG Ji-wang
2023, 29(10):1805-1819. DOI:10.11674/zwyf.2023102
Abstract FullText HTML PDF
Construction of intelligent fertilizer recommendation method for maize based on yield response and agronomic efficiency
XU Xin-peng, HE Ping, ZHOU Wei
2023, 29(10):1820-1829. DOI:10.11674/zwyf.2023127
Abstract FullText HTML PDF
Nitrogen fertilizer management for maize production adapted to straw mulching strip tillage in cold and arid regions
CHENG Zhi-peng, WANG Fu-gui, WANG Yu-kai, WANG Zhen, LIANG Hong-wei, WANG Tian-hao, ZHANG Yue-zhong, BAI Lan-fang, WANG Zhi-gang
2023, 29(10):1830-1842. DOI:10.11674/zwyf.2023061
Abstract FullText HTML PDF
Variety screening of greening manure rapeseed and the mulching effect on soil moisture conservation and fertility in dryland orchard of Loess Plateau
WANG Chun-li, QIANG Cheng, WANG Jian-ping, CAO Chen-hui, ZHANG Zhi, CHEN Wen-jie, YANG Jian-li
2023, 29(10):1843-1852. DOI:10.11674/zwyf.2023101
Abstract FullText HTML PDF
Change of soil properties in Guanzhong arable land in Shaanxi Province
LIN Xiao-ding, DOU Chun-yu, ZHANG Cai-yun, LIU Li, ZHANG Li-na, YANG Min, YANG Xue-yun, ZHANG Shu-lan
2023, 29(10):1853-1862. DOI:10.11674/zwyf.2023118
Abstract FullText HTML PDF
Improving planting potential of lunar soil by adjusting grain size distribution
HAN Ya, XIE Geng-xin, YAN Ming, YAN Zhuo-yi, DING Jing-hang, XIONG Xin, WU Li-ping
2023, 29(10):1863-1872. DOI:10.11674/zwyf.2023085
Abstract FullText HTML PDF
Effects of calcium application on the distribution of photosynthetic products in peanut plant during pod development stages
CAO Yi-dan, GONG Yu, QIAN Lin-jun, ZHAO Ya-fei, SI Tong, ZOU Xiao-xia
2023, 29(10):1873-1883. DOI:10.11674/zwyf.2023091
Abstract FullText HTML PDF
Effects of exogenous melatonin on nitrogen metabolism related enzyme activities and genes expression in apple rootstock seedlings under nutrient stress
LIU Huai-te, CAO Yang, DU Pei-hua, ZHOU Sha-sha, LI Zhong-yong, ZHANG Xue-ying, XU Ji-zhong, LIANG Bo-wen
2023, 29(10):1884-1895. DOI:10.11674/zwyf.2023135
Abstract FullText HTML PDF
Optimum coupling of micro-irrigation method and fertilization level on soil quality, young mango tree growth and water-fertilizer use efficiency
JIANG Shi-yao, LIU Xiao-gang, YI Huai-feng, ZHAO Lu, CUI Ning-bo, LI Yi-lin
2023, 29(10):1896-1910. DOI:10.11674/zwyf.2023142
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Aspergillus niger ZJ-17 combined with organic and chemical fertilizers on the growth, yield and quality of Angelica dahurica var. formosana
LIU Si-qin, JIANG Mei-yan, LIU Ren-lang, ZHANG Yu-rou, HOU Kai, FENG Dong-ju, XU Dong-bei, ZHENG Quan-lin, WU Wei
2023, 29(10):1911-1922. DOI:10.11674/zwyf.2023115
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of beneficial Trichoderma-root interaction and the screening strategy for signals
CHEN Yu, LI Yu-cong, LIU Yan, FU Yan-song, MIAO You-zhi, ZHANG Rui-fu
2023, 29(10):1923-1931. DOI:10.11674/zwyf.2023129
Abstract FullText HTML PDF
Functions of plant WRKY transcription factors in nutrient uptake and utilization as well as detoxification of heavy metals
DENG Ya-ru, LIU Yan, WU Li-xia, LI Fang-jian, LI Tie-mei, WANG Jin-xiang
2023, 29(10):1932-1943. DOI:10.11674/zwyf.2023139
Abstract FullText HTML PDF
Optimal water and nitrogen rate combination for winter wheat yield and water-nitrogen efficiency in Guanzhong area of Shaanxi
TANG Rui, HAN Yi-xiu, YI Shu-sheng, ZHENG Wei, NAN Xiao-hong, LUO Hong, WEN Xiao-rong, ZHAI Bing-nian
2023, 29(10):1944-1955. DOI:10.11674/zwyf.2023072
Abstract FullText HTML PDF
Partial replacement of chemical nitrogen fertilizer with chicken manure improves fruit appearance quality and taste of Gala apples
YANG An, CHENG Cun-gang, LI Zhuang, LI Yan-qing, CHE Sheng-guo
2023, 29(10):1956-1965. DOI:10.11674/zwyf.2023089
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of palm oil-based degradable coating materials and the property study
PANG Min-hui, DONG Shu-qi, ZOU Guo-yuan, LI Hong-yan, LIANG Li-na, GUO Xuan, LI Li-xia
2023, 29(10):1966-1976. DOI:10.11674/zwyf.2023095
Abstract FullText HTML PDF