• ISSN 1008-505X
 • CN 11-3996/S

Most Click

1
Effects of NPK fertilizer application and recommendation for Petunia hybrida Vilm. in pot experiments
ZHANG Wen-jun, LU Jian-wei*, JIANG Zhi-ping, WANG Xian-ting
2009, 15(5): 1147-1153. doi: 10.11674/zwyf.2009.0524
2
Effect of controlled-release nitrogen fertilizer on reducing nitrogen runoff loss and increasing nitrogen recovery efficiency of rice plant
LU Yan-hong, JI Xiong-hui, ZHENG Sheng-xian, LIAO Yu-lin
2008, 14(3): 490-495. doi: 10.11674/zwyf.2008.0313
3
ffects of nitrogen fertilizer rate and post-anthesis soil water content on characteristics of nitrogen metabolism and grain protein content in wheat
MA Dong-hui, WANG Yue-fu, ZHAO Chang-xing, LIN Qi
2008, 14(6): 1035-1041. doi: 10.11674/zwyf.2008.0602
4
Characteristics of soil CO2 emission and carbon balance under long-term fertilization in red soil
HUANG Jing, LI Dongchu, LIU Shujun, LIU Hongbin, WANG Boren
2012, 18(3): 602-610. doi: 10.11674/zwyf.2012.11327
5
Effects of different organic–inorganic mixed fertilizations on yield of wheat, nitrogen use efficiency and soil microbial diversity
WANG Qiu-jun, ZHANG Xiao-li, LUO Jia, HUANG Qi-wei*, SHEN Qi-rong YANG Xing-ming*
2009, 15(5): 1003-1009. doi: 10.11674/zwyf.2009.0503
6
Effect of long term fertilizers and organic inputs on balance and fate of nitrogen in fluvo-aquic soil
HUANG Shao-min, BAO De-jun, HUANGFU Xiang-rong, ZHANG Fu-dao, ZHAO Bing-qiang, LI Min
2006, 12(4): 479-484. doi: 10.11674/zwyf.2006.0404
7
Fertilizer use and food security in China
ZHU Zhao-liang, JIN Ji-yun
2013, 19(2): 259-273. doi: 10.11674/zwyf.2013.0201
8
Effects of long-term fertilization on pH of red soil, crop yields and uptakes of nitrogen, phosphorous and potassium
CAI Ze-jiang, SUN Nan, WANG Bo-ren, XU Ming-gang, HUANG Jing, ZHANG Hui-min
2011, 17(1): 71-78. doi: 10.11674/zwyf.2011.0110
9
Status-quo, problem and trend of nitrogen fertilization in China
JU Xiao-tang, GU Bao-jing
2014, 20(4): 783-795. doi: 10.11674/zwyf.2014.0401
10
THE STATISTICAL ANALYSIS METHODS IN INTERCROPPING RESEARCHES
Wang Qiujie Cao Yiping, Zhang Fusuo, Wang Xingren
1998, 4(2): 176-182. doi: 10.11674/zwyf.1998.0212
11
On the methodology of recommendation for the application rate of chemical fertilizer nitrogen to crops
ZHU Zhao-liang
2006, 12(1): 1-4. doi: 10.11674/zwyf.2006.0101
12
Heavy metals in fertilizers and effect of the fertilization on heavy metal accumulation in soils and crops
WANG Mei, LI Shu-tian*
2014, 20(2): 466-480. doi: 10.11674/zwyf.2014.0224
13
Effect of wood vinegar on soil properties and plant growth
LI Zhong-hui, WANG Xu-dong
2014, 20(2): 510-516. doi: 10.11674/zwyf.2014.0229
14
Effects of long-term fertilization on ammonium oxidizing bacterial diversity in a paddy soil derived from yellow-brown earth
PEI Xue-xia, ZHOU Wei, LIANG Guo-qing, SUN Jing-wen, Wang Xiu-bin, LI Shuang-lai
2011, 17(3): 724-730. doi: 10.11674/zwyf.2011.0121
15
Effect of combined application of organic and mineral fertilizers on yield,quality and nitrogen uptake of rice
ZHUO Jiang-ming
2012, 18(1): 234-240. doi: 10.11674/zwyf.2012.11186
16
Effect of controlled-release nitrogen fertilizer on growth and fertilizer nitrogen use efficiency of double rice in southern China
XU Ming-gang, LI Ju-mei, LI Dong-chu, CONG Ri-huan, QIN Dao-zhu, SHEN Hua-ping
2009, 15(5): 1010-1015. doi: 10.11674/zwyf.2009.0504
17
Effects of Nano-ferric oxide on the growth and nutrients absorption of peanut
LIU Xiu-mei, ZHANG Fu-dao, FENG Zhao-bin, ZHANG Shu-qing, HE Xu-sheng, WANG Ru-fang, WANG Yu-jun
2005, 11(4): 551-555. doi: 10.11674/zwyf.2005.0421
18
THE CHANGES OF CROP YIELD AND SOIL FERTILITY WITH LONG-TERM FERTILIZER APPLICATION
Lin Bao Lin Jixiong Li Jiakang
1994, 1(1): 6-18. doi: 10.11674/zwyf.1994.0102
19
Chemical fertilizer use and efficiency change of main grain crops in China
2010, 16(5): 1136-1143. doi: 10.11674/zwyf.2010.0514
20
Effects of drought stress on fertilizer use efficiency of rapeseed during wintering
2010, 16(5): 1203-1208. doi: 10.11674/zwyf.2010.0522
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go