• ISSN 1008-505X
 • CN 11-3996/S

Most Cited

1
Fertilizer use and food security in China
ZHU Zhao-liang, JIN Ji-yun
2013, 19(2): 259-273. doi: 10.11674/zwyf.2013.0201
2
Status-quo, problem and trend of nitrogen fertilization in China
JU Xiao-tang, GU Bao-jing
2014, 20(4): 783-795. doi: 10.11674/zwyf.2014.0401
3
Effects of different amount of maize straw returning on soil fertility and yield of winter wheat
ZHANG Jing, WEN Xiao-xia, LIAO Yun-cheng, LIU Yang
2010, 16(3): 612-619. doi: 10.11674/zwyf.2010.0314
4
Heavy metals in fertilizers and effect of the fertilization on heavy metal accumulation in soils and crops
WANG Mei, LI Shu-tian*
2014, 20(2): 466-480. doi: 10.11674/zwyf.2014.0224
5
Chemical fertilizer use and efficiency change of main grain crops in China
2010, 16(5): 1136-1143. doi: 10.11674/zwyf.2010.0514
6
Long-term effects of mineral versus organic fertilizers on soil labile nitrogen fractions and soil enzyme activities in agricultural soil
SONG Zhen-zhen, LI Xu-hua, LI Juan, LIN Zhi-an, ZHAO Bing-qiang
2014, 20(3): 525-533. doi: 10.11674/zwyf.2014.0302
7
Effects of long-term fertilization on pH of red soil, crop yields and uptakes of nitrogen, phosphorous and potassium
CAI Ze-jiang, SUN Nan, WANG Bo-ren, XU Ming-gang, HUANG Jing, ZHANG Hui-min
2011, 17(1): 71-78. doi: 10.11674/zwyf.2011.0110
8
Nitrogen and transplanting density interactions on the rice yield and N use rate
ZHOU Jiang-ming, ZHAO Lin, DONG Yue-yong, XU Jin, BIAN Wu-ying, MAO Yang-cang, ZHANG Xiu-fu
2010, 16(2): 274-281. doi: 10.11674/zwyf.2010.0203
9
Effects of long-term straw return on soil fertility, nitrogen pool fractions and crop yields on a fluvo-aquic soil in North China
ZHAO Shi-cheng, CAO Cai-yun, LI Ke-jiang, QIU Shao-jun, ZHOU Wei, HE Ping
2014, 20(6): 1441-1449. doi: 10.11674/zwyf.2014.0614
10
Effects of  green manure in corporation on soil enzyme activitiesand fertility in tobacco-planting soils
YE Xie-feng, YANG Chao, LI Zheng, JING Hai-xia
2013, 19(2): 445-454. doi: 10.11674/zwyf.2013.0222
11
Decomposition characteristics of maize and wheat straw and their effects on soil carbon and nitrogen contents
NAN Xiong-xiong, TIAN Xiao-hong, ZHANG Lin, YOU Dong-hai, WU Yu-hong, CAO Yu-xian
2010, 16(3): 626-633. doi: 10.11674/zwyf.2010.0316
12
Effects of interaction between density and nitrogen on grain yield and nitrogen use efficiency of winter wheat
CAO Qian, HE Ming-rong, DAI Xing-long, MEN Hong-wen, WANG Cheng-yu
2011, 17(4): 815-822. doi: 10.11674/zwyf.2011.0545
13
Nutrient resource quantity of crop straw and its potential of substituting
SONG Da-li, HOU Sheng-peng, WANG Xiu-bin, LIANG Guo-qing, ZHOU Wei
2018, 24(1): 1-21. doi: 10.11674/zwyf.17348
14
Efficiency analysis of slow/controlled release fertilizer on wheat-maize in North China
LU Yan-li, BAI You-lu, WANG Lei, WANG He, DU Jun, WANG Zhi-yong
2011, 17(1): 209-215. doi: 10.11674/zwyf.2011.0129
15
Status of salinity, pH and nutrients in soils in main vegetable production regions in China
HUANG Shao-wen, WANG Yu-jun, JIN Ji-yun, TANG Ji-wei
2011, 17(4): 906-918. doi: 10.11674/zwyf.2011.1104
16
Effects of chemical fertilizer and straw return on soil fertility and spring wheat quality
ZHANG Yali, L Jialong, JIN Jiyun, LI Shutian, CHEN Zhanquan, GAO Xusheng
2012, 18(2): 307-314. doi: 10.11674/zwyf.2012.11214
17
The main types of biochar and their properties and expectative researches
YUAN Shuai, ZHAO Li-xin, MENG Hai-bo, SHEN Yu-jun
2016, 22(5): 1402-1417. doi: 10.11674/zwyf.14539
18
Effects of nitrogen on growth, root morphological traits,nitrogen uptake and utilization efficiency of maize seedlings
JIANG Lin-lin, HAN Li-si, HAN Xiao-ri, ZHAN Xiu-mei, ZUO Ren-hui, WU Zheng-chao, YUAN Cheng
2011, 17(1): 247-253. doi: 10.11674/zwyf.2011.0134
19
Effects of different organic fertilization on fertility and enzyme activities of yellow clayey soil
RONG Qin-lei, LIANG Guo-qing, ZHOU Wei, LIU Dong-hai, WANG Xiu-bin, SUN Jing-wen, LI Shuang-lai, HU Cheng
2014, 20(5): 1168-1177. doi: 10.11674/zwyf.2014.0513
20
Effects of nitrogen application on yield and nitrogen use efficiency of summer maize under super-high yield conditions
Lü Peng, ZHANG Ji-wang, LIU Wei, YANG Jin-sheng, SU Kai, LIU Peng, DONG Shu-ting, LI Deng-hai
2011, 17(4): 852-860. doi: 10.11674/zwyf.2011.0468
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:109
 • To
 • Go