• ISSN 1008-505X
  • CN 11-3996/S
  • Total Visitors:
  • Visitors of Today:

column
Cover
2023, 29(9)
Abstract
Optimizing nitrogen fertilizer management to improve yield, N use efficiency and profit of spring maize in coastal saline soil
WU Shuai-bing, MIAO Qi, WANG Hong-ye, WANG Yun-hong, LI Jun-chao, SONG Hua-feng, LIU Yu-ming, WANG Wei-dong, CUI Zhen-ling
2023, 29(9):1573-1586. DOI:10.11674/zwyf.2023054
Abstract FullText HTML PDF
Integrative analysis of nutrient uptakes for 100 kg-grain production of rice and the impact factors
GAO Zi-yi, LU Jian-wei, REN Tao, CONG Ri-huan, LU Zhi-feng, ZHANG Yang-yang, LIAO Shi-peng, LI Xiao-kun
2023, 29(9):1587-1596. DOI:10.11674/zwyf.2023076
Abstract FullText HTML PDF
Proteomic identification of proteins in rice xylem sap in response to cadmium
GUO Bao, LI Xue-jiao, TANG Jing, ZHANG Zhen-hua, LUO Jin-song
2023, 29(9):1597-1617. DOI:10.11674/zwyf.2023079
Abstract FullText HTML PDF
Response of crop yield to soil pH and the influencing factors
LIAN Xu-dong, ZHANG Lu, LIU Si-ru, CAI Ze-jiang, ZHENG Lei, ZHANG Qiang, ZHOU Jian-li, XU Ming-gang
2023, 29(9):1618-1629. DOI:10.11674/zwyf.2023099
Abstract FullText HTML PDF
Long-term fertilization reduces nitrifying and denitrifying functional gene abundance and slows down the nitrogen recycle in paddy soils
CHEN Hui-qiao, MA Hui-xia, ZHANG Qiao, SUN Li-li, ZHOU Chang-min, GU Wen-jie, LU Yu-sheng, XU Pei-zhi, XIE Kai-zhi
2023, 29(9):1630-1642. DOI:10.11674/zwyf.2023098
Abstract FullText HTML PDF
Effects of long-term fertilization on farmland fertilities and crop yields in farming-pastoral ecotone
ZHANG Ting-ting, DUAN Yu, LIANG Jun-mei, ZHANG Jun, AN Hao, Fan Xia, Han Zhen-yong
2023, 29(9):1643-1653. DOI:10.11674/zwyf.2023059
Abstract FullText HTML PDF
Effects of foliar spraying of deep eutectic solvent on winter wheat yield and fertilizer nitrogen fate in soil
SHEN Yun-peng, ZHANG Shui-qin, XU Meng, LI Yan-ting, Gao Qiang, ZHAO Bing-qiang, YUAN Liang
2023, 29(9):1654-1663. DOI:10.11674/zwyf.2023053
Abstract FullText HTML PDF
Effects of phosphorus side dressing on the phosphorus uptake and utilization and yield of different Brassica napus cultivars
YANG Xin-yu, LI Ya-lin, LIU Hai-jiang, ZHANG Bing-bing, WANG Jing-chi, HAN Bei, YUAN Pan, SHI Lei
2023, 29(9):1664-1676. DOI:10.11674/zwyf.2023037
Abstract FullText HTML PDF
Effects of drip fertigation on the yield, water and nitrogen use efficiency and quality of vegetables and fruits
CHENG Yan-li, ZHANG Fen, LIU Fa-bo, FANG Lin-fa, SUN Ming, LIANG Tao, LIU Dun-yi, CHEN Xin-ping, WANG Xiao-zhong
2023, 29(9):1677-1688. DOI:10.11674/zwyf.2023048
Abstract FullText HTML PDF
Chitosan promotes root hair growth and endogenous IAA accumulation in root tips of vegetable soybean under NaCl stress
HAO Jia-qi, MENG Fei, LI Xing, WANG Cong
2023, 29(9):1689-1699. DOI:10.11674/zwyf.2023038
Abstract FullText HTML PDF
Dry matter accumulation and NPK nutrient uptake and transfer of seed lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) throughout the harvesting period
LIU Dong-bi, JIE Zhi-hui, ZHU Dan-dan, TANG Ji-ping, YANG Liang-bo, ZHANG Zhi-yi, ZHENG Xing-wen, ZHANG Fu-lin, XIA Ying, CHENG Zi-zhen, LAI Ke-qiang, XIE Shi-ping
2023, 29(9):1700-1712. DOI:10.11674/zwyf.2023026
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on the mechanisms and influence factors of colloids and microplastic particles migration in agricultural soils
LIU Li-ming, CHEN Xue-wen, LIANG Ai-zhen, ZHANG Yan, HUANG Dan-dan, LI Shuang-yi, LI Jin-xiu, HUANG Wen-zhi
2023, 29(9):1713-1724. DOI:10.11674/zwyf.2022690
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on phosphate transporter Pht1 family in rice
LIU Chao-zhu, AI Wen-yan, WEN Si-ying, JU Yong-wang, LIU Xue
2023, 29(9):1725-1737. DOI:10.11674/zwyf.2022705
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of suitable nitrogen and mepiquat chloride combination rate on increasing the yield of cotton in the cotton-growing region of Yellow River valley
LIU Wei, YUAN Fang-fang, LI Zhi-kun, MA Zong-bin
2023, 29(9):1738-1750. DOI:10.11674/zwyf.2023052
Abstract FullText HTML PDF
Effects of controlled-release compound fertilizer on peanut yield and nitrogen loss in sloping farmland
YANG Xiu-yi, ZHANG Qing-hang, LU Xiao-feng, GE Xiang-han, WU Kai-di, LIU Qian-jin, GENG Ji-biao
2023, 29(9):1751-1760. DOI:10.11674/zwyf.2023056
Abstract FullText HTML PDF
Effects of slow-release fertilizer and mycorrhizal fungi on the root growth and architecture of Cyclobalanopsis gilva container seedlings
YANG Meng-qing, WU Ren-chao, WANG Xiu-hua, XU Wei-ke, HUANG Sheng-yi, ZHOU Zhi-chun, WANG Bin
2023, 29(9):1761-1770. DOI:10.11674/zwyf.2023001
Abstract FullText HTML PDF