• ISSN 1008-505X
  • CN 11-3996/S

Login

  • Total Visitors:
  • Visitors of Today:
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Research progress in in situ visualization of biochemical processes at rhizosphere microhabitat
GU Wen-jie, LIU Chong, WANG Dan, LI Ya-ying, LU Yu-sheng, WU Hang-tao, XIE Kai-zhi
DOI: 10.11674/zwyf.2024200
Abstract FullText HTML
Research advances on the effect and mechanism of green manure on improving soil carbon sequestration in cropland
WANG Guo-cui, HU Fa-long, LI Han-ting, YIN Wen, FAN Zhi-long, FAN Hong, CHAI Qiang, CAO Wei-dong
DOI: 10.11674/zwyf.2024027
Abstract FullText HTML
Advances in molecular mechanisms of plant adaptation to soil stress in China
SHI Wei-ming, ZHENG Shao-jian, JIN Chong-wei, WANG Meng, DING Zhong-jie, LI Guang-jie
DOI: 10.11674/zwyf.2024244
Abstract FullText HTML
Wheat grain zinc nutrition as affected by Cultivar and nutrient management
CHANG Le-le, FAN Zi-han, LIANG Hao-feng, LI Zhe, ZHANG Sui-qi
DOI: 10.11674/zwyf.2024004
Abstract FullText HTML
Availability and technology of using urea-ammonium fertilizer to realize nitrogen reduction and simplified fertilization in wheat production of North China Plain
GENG Ruo-xin, Hei Ze-wen, YOU Lun-cheng, SHU Yu-lin, WANG Yang, LI Sheng-dong, QU Ming-shan, SHI Yan-tong, ZHANG Kai-ye, BI Xiang-jun, TIAN Pei-yu, ZHAO Fu-lin, ZHANG Wei-feng, CHEN Yong-liang
DOI: 10.11674/zwyf.2023493
Abstract FullText HTML
Comparison of biochar application rates on soil N2O emission and vegetable nitrogen recovery efficiency in South China
CHEN Zong-hai, SHI Meng-xuan, LIU Yige, LI Bo, LU Ying
DOI: 10.11674/zwyf.2024011
Abstract FullText HTML
Nutrient release characteristics of landscaping waste organic fertilizer and the effect on Pinus tabulaeformis growth and soil fertility
YANG Hai-ting, QI Wen-jun, GAO Chao-qian, YU Ling-xiao, PENG Zuo-deng
DOI: 10.11674/zwyf.2024019
Abstract FullText HTML
Spatio-temporal variation of soil pH of Sichuan Province during the past 30 years
HE Ming-jiang, HEI Er-ping, JIN Lei-yu, CHEN Zhi-min, QIN Yu-sheng, SHANGGUAN Yu-xian, ZHOU Zi-jun, CHEN Kun, ZENG Xiang-zhong, YU Hua, GUO Song
DOI: 10.11674/zwyf.2023487
Abstract FullText HTML
Functional analysis of TaCLC-e-3AL and the identification of interacting proteins in wheat (Triticum aestivum L.)
SONG Teng-Zhao, MAO Pei-Jun, YANG Rui-Peng, LI Bing-Bing, LIU Teng-Fei, XIE Yu-Min, LI Yan-Ke, YUAN Meng-Ying, CHENG Xi-Yong, XU Hai-Xia
DOI: 10.11674/zwyf.2023492
Abstract FullText HTML
Effects of Clinoptilolite on yield and nitrogen accumulation of rice under alternate wetting and drying irrigation
ZHAO Qing, SHA Yan, WANG Shu, CHEN Tao-tao, CHI Dao-cai
DOI: 10.11674/zwyf.2023429
Abstract FullText HTML
Effect of nitrate to ammonium ratio on photosynthesis of Brassica napus L.
ZHANG Shan-shan, ZHANG Jia-qi, LI Yin-shui, DAI Jing, GU Chi-ming, YANG Lu, HU Wen-shi, QIN Lu, LIAO Xing
DOI: 10.11674/zwyf.2023547
Abstract FullText HTML
The effect of deficit irrigation on the yield and nitrogen utilization of different spring wheat cultivars under drip irrigation in Xinjiang
CHE Zi-qiang, TU Hong-ming, CAI Jing-yi, YIN Hao-jie, MA Yi-lin, JIANG Gui-ying
DOI: 10.11674/zwyf.2023566
Abstract FullText HTML
The root morphological and structural characteristics of high phosphorus efficient rice materials
BAI Xiao-yu, LI Xiu-fang, Li Chuan-fei, YIN Jun-jie, TANG yu, LI Ting-xuan, YE Dai-hua
DOI: 10.11674/zwyf.2023494
Abstract FullText HTML
Long-term corn stove return improves environment for microbial communities and enzyme activities in brown soil
ZHAO Yu-hang, YIN Hao-kai, XIE Wen-yan, LIU Zhi-ping, ZHOU Huai-ping, YANG Zhen-xing
DOI: 10.11674/zwyf.2023550
Abstract FullText HTML
Effects of nitrogen fertilizer and mepiquat chloride combined application on the sowing and nutritional quality of cotton seed from “four peaches”
LI Zhi-kun, DU Yuan-fang, LIU Wei, ZHU Wei, MA Zong-bin
DOI: 10.11674/zwyf.2023560
Abstract FullText HTML
Effect of organic material properties on the contents of microbial carbon fractions in black soil farmland
WANG Zi-jun, HUANG Jing-hua, MAI Jian-jun, HU Fei-nan, ZHAO Shi-wei
DOI: 10.11674/zwyf.2023526
Abstract FullText HTML
Effect of sodium nitroprusside addition on carbon and nitrogen metabolism of rice during germination under alkali stress
MIN Wei-fang, FANG jing-ying, SHI Ya-fei, BAI Xiao-rong, SHE Yangmeng-fei, TIAN Hao-tian, LUO Cheng-ke
DOI: 10.11674/zwyf.2023555
Abstract FullText HTML
Strip rotary tillage combining with every two-year subsoiling increases the nitrogen use efficiency and yield of winter wheat
Wang Qing-yuan, Yu Zhen-wen, Shi Yu, Zhang Yong-li, Zhang Zhen
DOI: 10.11674/zwyf.2023542
Abstract FullText HTML
Effects of blended application of coated and common urea on ammonia volatilization, yield and nitrogen use efficiency in winter wheat-summer maize rotation system
CAO Bing, GAO Wei, LI Hong-jie, DU Meng-yang, WANG Xue-xia, CHEN Yan-hua, NI Xiao-hui, ZHAO Meng, GU Jia-lin, DONG Shu-qi, LI Zi-shuang
DOI: 10.11674/zwyf.2023546
Abstract FullText HTML
Long-term application of sewage sludge compost in large amount increases crop yield and soil fertility of North China stably
YAO Hai, LIU Xiao-rong, LI Hai-yang, LI Hao, YANG Wen-bin, LI Ying, DU Xin-zhong, AN miao-ying, LIU Hongbin
DOI: 10.11674/zwyf.2023518
Abstract FullText HTML
Appropriate application rates and ratios of N, P, and K fertilizers for synergistic enhancement of vegetative and reproductive growth of potted peonies
HE Han-ying, ZHAO Jun-fu, WU Xin-yu, MA Hai-lin, LIU Fang-chun, YANG Jing, SI Dong-xia
DOI: 10.11674/zwyf.2023509
Abstract FullText HTML
Effect of nitrogen application rate on grain yield of hybrid rice and soil nutrient under rice-fish co-culture system in Southeast of Sichuan Province
XU Fu-Xian, ZHOU Xing-Bing, ZHANG Lin, GUO Xiao-yi, LIU Mao, ZHU Yong-chuan, XIONG Hong, GUO Chang-chun, JIANG Peng
DOI: 10.11674/zwyf.2023527
Abstract FullText HTML
Research progress on the key roles of calcium nutrition in regulating potato yield, quality and stress resistance
WU Chu-hong, HUANG Cheng-dong
DOI: 10.11674/zwyf.2023499
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on the response and mechanism of maize (Zea mays L.) to nitrogen forms
ZHANG Di-di, CHEN Zhe, LIU Jin-hua, YANG Jing-min
DOI: 10.11674/zwyf.2023497
Abstract FullText HTML PDF
Research advances on indicators and detecting methods of arable land compaction
RAN En-hua, PENG Wei, ZHENG Yue-heng, ZHU Xiang-ming
DOI: 10.11674/zwyf.2023477
Abstract FullText HTML PDF
Category
Influence factors of iron concentration in wheat grain and flour in major wheat production regions of China
SUN Rui-qing, DANG Hai-yan, SHE Wen-ting, WANG Xing-shu, CHU Hong-xin, WANG Tao, DING Yu-lan, XU Jun-feng, WANG Zhao-hui
2024, 30(4): 627-640. DOI: 10.11674/zwyf.2023508
Abstract FullText HTML PDF
Effects of silicon fertilizers on lodging resistance, yield and quality of foxtail millet under different nitrogen application levels
WEN Yin-yuan, GUO Zhi-yao, ZHENG Zhi-qiang, HU Qi-lin, ZHAO Juan, DONG Shu-qi, YUAN Xiang-yang, WEN Ri-yu, YIN Mei-qiang
2024, 30(4): 641-654. DOI: 10.11674/zwyf.2023438
Abstract FullText HTML PDF
Control effect of biological agents on soil-born bacterial wilt and the optimization of the influencing factors
HU Xing-lei, BAI Ge, QIU Wei, YUAN Jun, QIN Hua, ZHAO Meng-li, XU Qiu-fang
2024, 30(4): 655-665. DOI: 10.11674/zwyf.2023460
Abstract FullText HTML PDF
Effects of plasma membrane H+-ATPase on nitrate uptake and utilization in Arabidopsis
PAN Ting, ZHANG Ya-lin, ZHOU Bo-yang, CHENG Yuan, YU Min, ZHANG Mao-xing, ZHU Yi-yong
2024, 30(4): 666-676. DOI: 10.11674/zwyf.2023496
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of hydrogen peroxide regulating cadmium tolerance and distribution in rice
YU Xiao-yi, MIAO Yu-qing, LÜ Wei, ZHANG Wen-qi, ZHANG Zhen-hua, CHEN Hai-fei
2024, 30(4): 677-688. DOI: 10.11674/zwyf.2023458
Abstract FullText HTML PDF
Overexpression of SmZIP11 gene can enhance the absorption and transfer of heavy metals in poplar
YANG Yu-ying, CHEN Shu-xin, YU Miao, JIA Yu-han, LU Zhu-chou, FAN Li-jiao, ZHUO Ren-ying, HAN Xiao-jiao
2024, 30(4): 689-701. DOI: 10.11674/zwyf.2023511
Abstract FullText HTML PDF
The spatial variability and management zoning of soil fertility in subtropical hilly region based on fuzzy c-means algorithm
LAI Jia-xin, LI Kang-qi, ZHOU Ping, DAI Yu-ting, GUO Xiao-bin, WU Jin-shui
2024, 30(4): 702-716. DOI: 10.11674/zwyf.2023331
Abstract FullText HTML PDF
Spatial variation characteristics and influence factors of soil pH and nutrient availability in citrus orchards of Hunan Province
XU Zhang-qian, ZHOU Wei-jun, CUI Hao-jie, ZHOU Yu-zhou, SHANG Gui-duo, LI Min, YUE Qing-qing
2024, 30(4): 717-730. DOI: 10.11674/zwyf.2023470
Abstract FullText HTML PDF
Construction and verification of critical nitrogen concentration dilution curves for early maturing cotton under different water conditions
ZHANG Yu-xin, LÜ Ning, GAO Zhi-jian, LI Quan-sheng, ZHANG Ya-li, WANG Guo-dong
2024, 30(4): 731-744. DOI: 10.11674/zwyf.2023407
Abstract FullText HTML PDF
Response of different potato cultivar seedlings to NaHCO3 stress and the screening of indicators for anti-NaHCO3 stress
LU Chun-xing, LIU Yu-long, WU Juan, YUAN Zhi-qiang, HU Rong-shuo, ZHANG Sheng, WANG Xiao-jiao, CAO Chun-mei, ZHANG Bi-zhou, LU Hai-lin
2024, 30(4): 745-756. DOI: 10.11674/zwyf.2023531
Abstract FullText HTML PDF
Combined application of organic fertilizer and alginic acid improves the stress resistance and quality of Astragalus mongolicus in saline-alkali land
LIU Jie, WU Qiang, ZHAO Peng, WANG Yong-long, GAO Xue-feng, ZHAO Pei-wei, MA Bin, FAN Bo-bo
2024, 30(4): 757-767. DOI: 10.11674/zwyf.2023479
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of plant oil-based polyurethane coated fertilizer
TANG Jian-wei, MAO Ke-lu, SHI Min, LIU Yong, WANG Bao-ming, WANG Yang, LIU Peng-fei
2024, 30(4): 768-785. DOI: 10.11674/zwyf.2023382
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on the mechanisms and nutrient efficiency indicators for minor cereal crops of the Poaceae family
WANG Jing-xin, ZHAO Yu, XIA Xue-yan, CUI Ji-han, WEI Zhi-min, LI Shun-guo
2024, 30(4): 786-800. DOI: 10.11674/zwyf.2023451
Abstract FullText HTML PDF
Control of nitrogen leaching and ammonia volatilization by developing a kind of humic acid-matrix slow release urea
XU Yu-fan, SHEN Ya-zhen, ZHANG Wen-tai, YUE Yan-jun, YANG Bo-lan, XU Ling-ying, ZHAO Xu
2024, 30(4): 801-811. DOI: 10.11674/zwyf.2023474
Abstract FullText HTML PDF
Combined application of NPK fertilizers improves the seed yield and quality of Angelica dahurica var. formosana
LIU Ren-lang, LIU Si-qin, ZHANG Yu-rou, FENG Dong-ju, HOU Kai, WU Wei
2024, 30(4): 812-823. DOI: 10.11674/zwyf.2023537
Abstract FullText HTML PDF
Vegetative nutrition and fertilizer application from the perspective of healthy China
ZHAN Xing-tian
2024, 30(4): 824-834. DOI: 10.11674/zwyf.2023431
Abstract FullText HTML PDF